แนะนำ ศนก.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย

พันธกิจ(Mission)
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย
2. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
3. ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร
จุดเด่น (ความพร้อม/ความเชี่ยวชาญ/งานบริการ)
เกษตรอินทรีย์, วิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชพื้นบ้าน และพืชเศรษฐกิจใหม่, การปรับปรุงสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเห็ด,
เทคโนโลยีปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี,  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี) Biocontrol, จุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, บริการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

หน่วยงานภายใต้สังกัด : สถานีวิจัยลำตะคอง