แนะนำ ศนพ.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสีย ของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

 พันธกิจ (Mission)
1.วิจัย พัฒนา วิทยาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านพลังงาน เพื่อแปรรูปชีวมวลให้เป็นเชื้อเพลิงสะอาด จากเทคโนโลยีการหมักหรือเทคโนโลยีความร้อน-เคมี (Fermentation and Thermo-chemical Conversion Technologies) รวมทั้งการนำเชื้อเพลิงที่ได้ไปผลิตเป็นไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงเหลว เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และขนส่ง

2. วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การจัดการของเสีย (Waste Management) การบำบัดมลพิษ การเพิ่มมูลค่าของเสียจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การป้องกันและการปรับตัวลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Costs of Climate Change Protection and Reduction) การเตรียมพร้อมรองรับมาตรการ/กลไกด้าน Carbon Footprint และ Water Footprint

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากงานวิจัยและพัฒนา เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ผ่านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ต้นแบบ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และโรงงานสาธิต (Demonstration Plant)

4. บริการวิจัย พัฒนา บริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และบริการฝึกอบรมด้านพลังงานสะอาด ตรวจประเมินการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และที่อยู่อาศัยด้านการจัดการทรัพยากรและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการออกแบบ/การจัดการระบบบำบัดของเสียและมลพิษ

5.ดำเนินการวิจัยและสร้างฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในถิ่นกำเนิด (In situ Conservation for Sustainable Utilization) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (Sakaerat UNESCO Biosphere)

6.สร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และเทคโนโลยีสำเร็จแล้วพร้อมใช้งาน (Technology Translation) ด้านพลังงานสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อม กับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ  และหน่วยงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission) ของหน่วยงานภายใต้สังกัด : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
1.วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อเข้าทำประโยชน์ อยู่อาศัย เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ

2.ดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของป่าเขตร้อน

3.บริการแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

4.บริการแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา

6.บริการศูนย์ฝึกอบรมและการจัดประชุมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

7.เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ สงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และอนุรักษ์ระบบนิเวศ สภาพภูมิทัศน์ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่

8.เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

9.สนับสนุนการวิจัยและการศึกษา เป็นพื้นที่ที่สามารถให้การสนับสนุนการสาธิต การฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา การวิจัย และตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

     ** เว็บไซต์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration & Networks)

  • ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
  • ความร่วมมือกับภาคเอกชน
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
  • ความร่วมมือกับต่างประเทศ : JICA, AIST, สปป.ลาว