แนะนำ ศนอ.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของวัตถุดิบและอุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านอาหารอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ศนอ. จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ  โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารเพื่อสุขภาพให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

บทบาทหน้าที่ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

ศนอ.ให้บริการด้านวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรในรูปแบบ One Stop Solution โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการวิเคราะห์ทดสอบ เช่น วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านกายภาพและเคมีของอาหาร วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ  และการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาในด้านส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอาหารแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน การให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโรงงานนำร่องสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และสายการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมไปถึงสารสำคัญจากธรรมชาติในอาหาร ที่ให้ประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ความพร้อมของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) มีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการไทย นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “Thailand 4.0” ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มของอาหารด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  (Objectives)
1. เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพให้มากขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีความสามารถด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่ทันสมัยและเป็นสากล

3. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
พันธกิจ (Mission)
“วิจัย พัฒนา บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและเสริมอาหาร”