แนะนำ ศนส.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)

เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรอย่างครบวงจร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร  ศนส. สามารถตอบโจย์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ ด้วยความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านบริการวิจัยและที่ปรึกษาให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นงานยาก ซึ่งลูกค้าไม่สามารถรับบริการจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ นอกจากนั้น ศนส. ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบด้านต่างๆเช่น  Cytotoxicity  study  GenotoxicitySubchronic toxicity เป็นต้น พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ  มีห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองและบริการที่ครบวงจรในการทดสอบ  ควบคุมประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัย และมีองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสารสกัด

พันธกิจ (Mission)
1) วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ได้แก่ผลิตภัณฑ์เวช-สำอาง และผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรอย่างครบวงจร
2) บ่มเพาะและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ภาคเอกชนเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
4) บริการวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบและบริการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจร
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. เพื่อให้บริการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานยอมรับในระดับสากล

ความสามารถหลัก

1. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ