เกี่ยวกับ ศนว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมวัสดุ รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุ โดยครอบคลุมวัสดุเซรามิก พอลิเมอร์ ยางพาราและวัสดุคอมโพสิต
พันธกิจ(Mission)

1. มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านวัสดุสุขภาพและการแพทย์ วัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม วัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
3. ให้บริการงานวิจัย พัฒนา ที่ปรึกษา และวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุด้านเซรามิก พอลิเมอร์ ยางพาราและวัสดุคอมโพสิต