เกี่ยวกับ ศนย.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)
         ชื่อเดิม ฝ่ายวิศวกรรม ( ฝวศ.) ตั้งอยู่ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว. ) เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งมุ่งเน้นและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่ออุตสาหกรรมโดยพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
เพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุนในกระบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ

 
พันธกิจ (Mission)
1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ภาคการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจัยพัฒนา บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2. เพื่อสร้างธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Mechatronics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอัจฉริยะ4. เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

 
วัตถุประสงค์
1. งานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศผลักดันภาคเอกชันตั้งแต่ OTOP, SME โรงงานขนาดกลางและขนาดตามนโยบาย Thailand 4.0
2. บริการปรึกษาออกแบบและผลิตเครื่องกล , สายการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือแขนกลเพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรมการผลิต , เครื่องจักรกลด้านการเกษตรและด้านอาหารตามความต้องการของเอกชน
3.เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหารเพื่อการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติโดยการช่วยยกระดับ
ขึดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP, SME
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเมคคาทรอนิกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการเกษตรอัจฉริยะ
6. เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนเข้าสู่ Industry 4.0
7. เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ภาคการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจัยพัฒนา , บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
8. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและแรงงานที่เสี่ยงต่องานอันตราย

 
ความร่วมมือและเครือข่าย (Collabonation & Networks)
– สมาคมเครื่องจักรกลไทย
– สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– มหาวิทยาลัย ศิลปากร (นครปฐม)