ทองม้วนเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันผู้ประกอบการได้พัฒนาขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการขึ้นรูปทองม้วนนั้นยังต้องอาศัยแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ถูกสุขลักษณะและอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย กอปรกับคุณภาพของทองม้วนที่ได้ไม่สม่ำเสมอทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดต่ำลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

     ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก GTZ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนา " เครื่องม้วนทองม้วนอัตโนมัติ" เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเสริมศักยภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบการส่งออกขนมไทย เครื่องม้วนทองม้วนอัตโนมัติ ออกแบบและสร้างโดยใช้วัสดุภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพในการผลิตทองม้วนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานที่กำหนดทุกชิ้น สามารถผลิตได้ประมาณ 200,000 ชิ้น/เดือน

หลักการทำงานของเครื่อง

     จะเริ่มเมื่อนำแป้งทองม้วนที่ผ่านการปิ้งจนสุกได้ที่แล้วส่งเข้าเครื่องม้วน เครื่องจะป้อนแผ่นแป้งผ่านลูกกลิ้งไปยังชุดม้วนขึ้นรูป เพื่อทำการขึ้นรูปทองม้วนตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้เวลาเพียง 10-15 วินาที จะได้แท่งม้วนคงรูป ตัวคลายจะเปิดและผลักให้แท่งทองม้วนออกมายังถาดรับ ทองม้วนที่ผ่านเข้าเครื่องจะมีขนาดมาตรฐานตามที่กำหนดทุกแท่ง

     เครื่องม้วนทองม้วนอัตโนมัตินี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ประกอบการ และลดการใช้แรงงาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีสนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรมส่งออกขนมไทยอย่างแท้จริง

 

 
 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร

35 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.: (662) 577-9000, 577-9155-6
โทรสาร : (662) 577-9009, 577-9128

E-mail : Sumalai@mozart.inet.co.th