คำขอรับบริการ

คำขอบริการเลขที่ วันที่ 16/02/2562

ข้าพเจ้า   หน่วยงาน

ตำแหน่ง   สถานที่ติดต่อ เลขที่   ถนน

แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์   โทรสาร

E-mail

ชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกรายงานผล

มีความประสงค์ขอรับบริการ   สอบเทียบ   วิเคราะห์ - ทดสอบ   ฝึกอบรม   มอก.   มผช.

ที่ปรึกษา   โครงการอื่นๆ   อื่นๆ  

เพื่อ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดังนี้

ชื่อตัวอย่าง-เครื่องมือจำนวนรายละเอียดที่ขอรับบริการ

รายงานผล ภาษาไทย ฉบับ
รายงานผล ภาษาอังกฤษ ฉบับ
ขอรับคืนตัวอย่าง-เครื่องมือที่นำมาขอบริการหลังจากรับใบรายงานผลแล้วภายใน 30 วัน
ไม่ขอรับคืนตัวอย่างที่นำมาขอรับบริการ
มีเอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย

ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าบริการ ตามระเบียบของ วว.
หลังจากการทดสอบ/วิเคราะห์แล้ว หากตัวอย่างขำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ข้าพเจ้ายินดีรับคืน โดยไม่คิดค่าเสียหายจาก วว.


กรุณานำรหัสด้านซ้ายมากรอก (8 ตัวอักษร) เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล