(พด. 126/2560) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 299,600 บาท

  (- -) ยื่นซองด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าบริการ Co - Location จำนวน 12 เดือน

  (- -) ต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาร