ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด (เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
28 ส.ค. 2560 : (พด. 126/2560) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ราคากลาง 299,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
28 ส.ค. 2560 : (- -) ยื่นซองด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าบริการ Co - Location จำนวน 12 เดือน วันที่ 28 สิงหาคม 2560
28 ส.ค. 2560 : (- -) ต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาร ยืนซองวันที่ 28 สิงหาคม 2560
31 ส.ค. 2560 : (พด. 125/2560) สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน THai Tech Expo 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ ขายแบบระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560
01 ก.ย. 2560 : (พด.ป. 65/2560) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก (Core Switch) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2560

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>