ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
15 ส.ค. 256110 ส.ค. 2561 บ. จ.86/2561
ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
ยื่นซองเสนอราคา ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 อาคารถ่ายทอด กองพัสดุและคลังพัสดุชั้น2ห้อง5213
15 ส.ค. 256110 ส.ค. 2561 บ. จ.83/2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดมวลโม เลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว จำนวนเิน317,434.19 บาท
ยื่นเอกสารเสนอราคาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12120 ที่กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอด
17 ส.ค. 256103 ส.ค. 2561 บ. 129/2561
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รับเอกสาร 3-16/08/2561 เสนอราคา 17/08/2561
17 ส.ค. 256109 ส.ค. 2561 บ. 15/2561
จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน 1 โครงการ
ยื่นขอเสนอเพื่อขอรับงาน วันที่ 17/08/2561
17 ส.ค. 256109 ส.ค. 2561 จ. ๘๒/๒๕๖๑
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยเทคนิคเฉพาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๕ หมู่ที่ ๓ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
17 ส.ค. 256109 ส.ค. 2561 จ. ๘๕/๒๕๖๑
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
20 ส.ค. 256109 ส.ค. 2561 บ. ๑๓๐/๒๕๖๑
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบล็อกประสาน จำนวน ๑ หลัง ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๘๐๐ หมู่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
20 ส.ค. 256114 ส.ค. 2561 จ. ๘๑/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
24 ส.ค. 256114 ส.ค. 2561 บ. จ.87/2561
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย (วว.) (เทคโนธานี บางเขน บางปู สถานีวิจัยลำตะคอง) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62)
ยื่นขอเสนอเพื่อรับงานวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)